ANBI

ANBI

Stichting Beeldenstorm* is gekwalificeerd als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Adres: zie 'contact'
Bestuur: namen en functie, zie 'contact'

RSIN-nummer: 805749822
EORI-nummer: NL805749822
BTW-nummer: NL805749822B01   

*Stichting Beeldenstorm en Stichting Grafisch Atelier Daglicht zijn per 1 januari 2017 gefuseerd. Statutair onder de naam Stichting Beeldenstorm maar we noemen ons Beeldenstorm/Daglicht. 

Onze missie laat zich als volgt omschrijven:
We willen de vernieuwing in de kunst en design bevorderen door met faciliteiten, kennis, onderzoek en daadwerkelijke productie creatieve makers te stimuleren om nieuwe wegen te exploreren. Daarbij staat ‘onderzoek door maken’ centraal.

We borgen kennis en vaardigheden en delen dit door deze toegankelijk te maken zodat deze ingezet kunnen worden bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe concepten. 

Stichting Beeldenstorm hanteert de principes van de Code Cultural Governance. De Stichting werkt volgens het Bestuur + directie model zoals vastgelegd in statuten en reglementen. De drie kernactiviteiten van governance worden als volgt uitgevoerd:

1. Besturen: door directie én bestuur
2. Toezicht houden: door bestuur op directie en bestuur onderling
3. Verantwoording afleggen:
-   intern door directie aan door bestuur en bestuur onderling
-   extern via jaarverslag

Beloningsbeleid
Salarissen liggen onder het huidige concurrerende niveau en bestaan ​​uit lonen in 12 maandelijkse termijnen, vermeerderd met de wettelijke 8% vakantietoeslag. Stichting Beeldenstorm heeft geen regelingen voor incentives, noch een bonusbeleid. Dit geldt voor werknemers en bestuurders. Het bestuur werkt geheel onbezoldigd.

zie bij 'Downloads': 
-   Beleidsplan 2017/2020
-   2017 Jaarrekening
-   2017 Jaarverslag

Terug